Tarifs des licences

Tarifs des licences

U6 à U11 : ……………………………………………….   85 €
U12 à U15 : ………………………………………………  95 €
U16 à U19 : ………………………………………………  110 €
SENIORS : ………………………………………………   130 €
GROUPE A (avec parka) : …………………………..  380 €
GROUPE A (sans parka) : ………………………….. 
ÉDUCATEURS (avec parka) : ……………………..  130 €
ÉDUCATEURS (sans parka) : …………………….. 
DIRIGEANTS (avec survêtement) : ……………..  90 €
DIRIGEANTS (sans survêtement) : ……………..  50 €